මෙතෝදිස්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - හක්මණ
Methodist Central College - Hakmana

News Line ***මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයෙන් මෙවරත් අති විශිෂ්ඨ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල වාර්තා වෙයි
Home Download Contact Us Galary Staff Special Events Map Our History

2018 AL

2018 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විශිෂ්ඨ ලෙස ජයග්‍රහනය කල අපේ දරුවෝ

Principal

Image

Some text about me in culpa qui officia deserunt mollit anim..

Site Map

Follow Me

Some text